header background image
 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Nationale Boomgaardenstichting vzw, met maatschappelijke zetel gelegen te Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, hierna de verwerkingsverantwoordelijke genoemd, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent dit privacy beleid, kunt u terecht op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of 012 39 11 88.

 1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer de betrokkene

 • een bezoek brengt aan de kantoren, showrooms, websites van de verwerkingsverantwoordelijke
 • gebruik maakt van apps en onlinetools van de verwerkingsverantwoordelijke of op één of andere manier in interactie treedt met de verwerkingsverantwoordelijke.
 • of wanneer de betrokkene een potentiële of voormalige klant is van de verwerkingsverantwoordelijke.

De websites of sociale mediakanalen van de verwerkingsverantwoordelijke vermelden soms links naar websites van derden (externe websites, andere sociale media, partner websites, organisatoren van events die we sponsoren, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. De verwerkingsverantwoordelijke neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele verwerkingen van persoonlijke gegevens van deze derde partijen.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De verwerkingsverantwoordelijke verklaart enkel persoonsgegevens te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van de concrete doeleinden verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke  onder meer de hierna volgende persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die op de betrokkene betrekking hebben en die

 • de betrokkene zelf verstrekt;
 • de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokkene toewijst voor het gebruik van zijn producten en diensten;
 • de verwerkingsverantwoordelijke verkrijgt door het gebruik van zijn producten en diensten door de betrokkene of;
 • de verwerkingsverantwoordelijke via derden heeft ontvangen.
 • Alle gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke verzamelt kunnen met elkaar gecombineerd worden om zijn aanbiedingen en dienstverlening te optimaliseren.

Er zijn verschillende types persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens: hiermee kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene identificeren of contact met de betrokkene opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, foto’s met daarop de betrokkene, e-mailadres, en alle andere voorkeuren die de betrokkene kenbaar maakt via websites, sociale media, acties, mobiele applicaties, e-mails, wedstrijden etc.;
 • Technische gegevens: deze heeft de verwerkingsverantwoordelijke nodig om een goede werking van zijn producten en diensten te kunnen realiseren.
 • Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens heeft de verwerkingsverantwoordelijke nodig om het verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals een geanonimiseerd IP-adres of MAC-adres;
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kan de verwerkingsverantwoordelijke de locatie van de toegang tot het internet van de betrokkene vaststellen.
 • Gegevens over het gebruik door de betrokkene: de gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt wanneer de betrokkene zijn producten en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: welke producten de betrokkene aankoopt. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt deze gegevens onder meer om de betrokkene als klant correct te kunnen factureren en de betrokkene een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid van de betrokkene.

 

 1. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkene voor o.a.

 • klantenadministratie;
 • opvolgen van bestellingen/leveringen of het uitvoeren van de overeenkomst tussen betrokken en verwerkingsverantwoordelijke;
 • facturatie;
 • profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame;
 • het verbeteren van producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • het vragen van feedback over diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft;
 • studies, testen en statistieken, voor o.a. trendanalyse.

 

 1. Op welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende artikels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Toestemming: De betrokkene geeft toestemming om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

 

 1. Hoe lang worden persoonsgegeven bewaard?

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is of (iii) tot zo lang er een contractuele relatie lopende is, of (iv) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door de verwerkingsverantwoordelijke geleverde diensten of producten.

 

 1. Welke rechten heeft u als betrokkene?
  • Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst de verwerkingsverantwoordelijke u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid. U kunt de verwerkingsverantwoordelijke steeds om meer informatie verzoeken via het emailadres: ***

 

 • Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en verwerkingsverantwoordelijke te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn.

 • Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op gegevenswissing

U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van de verwerkingsverantwoordelijke deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

 

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 

 • Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke werden verwerkt en deze heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

 

 • Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

 

 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

 • Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart de verwerkingsverantwoordelijke dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door de verwerkingsactiviteiten uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

 

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om een e-mail met bewijs van identiteit te verzenden naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1. Gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke cookies?

Afgezien van de gegevens die de betrokkene vrijwillig deelt met de verwerkingsverantwoordelijke bij het gebruik van zijn websites, hanteert de verwerkingsverantwoordelijke ook cookies en andere technologische middelen die persoonsgegevens kunnen verzamelen. Meer informatie omtrent het gebruik van cookies en de toestemming die daarvoor wordt gevraagd is te vinden in het cookiesbeleid [link].

De betrokkene kan de websites van de verwerkingsverantwoordelijke bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen, in dat geval worden er geen cookies gebruikt die persoonsgegevens van de websitebezoeker verzamelen. Met zijn toestemming (voor zover er geen andere rechtsgrond is) kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene als bezoeker van zijn websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan klanten of bezoekers met een account. De verwerkingsverantwoordelijke identificeert dan het geanonimiseerd IP-adres en koppelt dit aan de klantengegevens van de betrokkene.

 1. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Mocht u echter nog steeds ontevreden zijn beschikt u als betrokkene ook steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

 1. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

De verwerkingsverantwoordelijke heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.